Replikacija izračuna za utvrđivanje obuhvata brdsko-planinskih područja

(14) 2019/04/19

Jesenas, tvrtka Oikon d.o.o pod vodstvom Vladimira Kušana izradila je studiju koja je poslužila kao stručna podloga za utvrđivanje obuhvata brdsko-planinskih područja prema Zakonu o brdsko-planinskim područjima donesenom krajem godine. Novim zakonskim odredbama ta se područja određuje kao jedinice lokalne samouprave u kojima “nadmorska visina, nagib, vertikalna raščlanjenost terena te njima uvjetovane pedološke, klimatske i druge prirodne osobitosti predstavljaju otežane uvjete za život i rad stanovnika”. Pripadnost grada ili općine brdsko-planinskoj skupini se utvrđuje “multikriterijalnom metodom odabira u kojoj se boduju geomorfološki, klimatski, demografski i infrastrukturni kriteriji” sažeti u jedinstveni kompozitni pokazatelj. Maksimalni broj bodova je 6, a minimalni broj bodova za uvrštenje u brdsko-planinsko područje je 2,5 bodova, uz isključenje onih JLS koje su obuhvaćene posebnim propisom kojim se uređuje razvoj otoka i onih koje se svojim teritorijem protežu uz morsku obalu i imaju gustoću naseljenosti veću od 20 stanovnika po kilometru kvadratnom. Zakonom je predviđeno i razvrstavanje brdsko-planinskih područja u tri skupine prema razini razvijenosti, odnosno prema nezavisno izračunatom indeksu razvijenosti.

Vlada Republike Hrvatske je donijela “Odluku o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave koje stječu status brdsko-planinskog područja” 8. ožujka 2019. godine, a tekst studije (PDF) koja je poslužila kao stručna podloga za donošenje odluke objavljen je 22. ožujka na internetskim stranicama ministarstva nadležnog za regionalni razvoj. Tablice (i GIS slojeve) s podacima koji su poslužili za izračun indeksne vrijednosti na temelju koje se odredilo koje jedinice lokalne samouprave pripadaju u brdsko-planinsku skupinu objavljene su 16. travnja i dostupne su u izvornom obliku na podstranicama Uprave za potpomognuta područja, a polazni podaci (u R formatu) iz kojih se izvodi izračun mogu se preuzeti i ovdje (ZIP arhiva), zajedno s kodom kojim se nastoji replicirati cjelokupni izračun. Taj prvi pokušaj replikacije nije uspješan: umjesto 85 jedinica lokalne samouprave koje prema izvornom izračunu pripadaju u brdsko-planinsku skupinu, samo njih 46 zadovoljava postavljene kriterije.

Postupak izračuna indeksa brdsko-planinskosti nije detaljno propisan zakonom ili uredbom, za razliku od indeksa razvijenosti, već su propisani tek opći pokazatelji i okvirni bodovni raspon koje izračun mora uzeti u obzir. Odabir polaznih pokazatelja, način njihovog sažimanja u indeksnu vrijednost i ostali detalji izračuna prepušteni su provoditeljima regionalne politike koji se oslanjaju na izvođače stručne podloge. Način na koji je postupak izračuna opisan u tekstu studije koja je poslužila kao stručna podloga nije posve jasan, stoga replikacija izračuna predstavlja zanimljiv izazov.

Dopuna (2019/04/20)

Tablice i GIS slojevi ne sadrže jednake podatke o geomorfološkim pokazateljima. Korištenjem podataka iz GIS slojeva umjesto podataka iz tablica replikacija izračuna daje bolje, ali još uvijek ne identične rezultate: 11 jedinica lokalne samouprave kojima je izvorno pripisan status brdsko-planinskog područja ne zadovoljava kriterije prema repliciranom izračunu. Materijali za drugi pokušaj replikacije dostupni su ovdje (ZIP arhiva).

Jedinice lokalne samouprave uključene u brdsko-planinska područja, uz naznaku razlika izvornog i repliciranog izračuna

Slika 1: Jedinice lokalne samouprave uključene u brdsko-planinska područja, uz naznaku razlika izvornog i repliciranog izračuna