Udio žalbi upućenih na rješavanje Povjereniku za informiranje u odnosu na broj zahtjeva u 2018. godini

(16) 2019/06/04

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu koje je Povjerenik za informiranje dostavio Hrvatskom saboru donosi nove podatke o broju zahtjeva upućenih tijelima javne vlasti i broju žalbi na njihovo postupanje koje su upućene Povjereniku na rješavanje.

Tijekom 2018. godine evidentirano je podnošenje 19% manje zahtjeva nego 2017. godine i 14% manje prigovora na postupanje tijela javne vlasti po podnesenim zahtjevima. Udio žalbi u odnosu na broj zahtjeva iznosi 5.6%, a radi se o porastu od 6% u odnosu na 2017. godinu.

Broj podnesenih zahtjeva za pristup informacijama relativno je stabilan od 2013. godine i kreće se približno između 18 i 22 tisuće zahtjeva godišnje, a broj žalbi i njihov udio u odnosu na broj zahtjeva je u porastu. Udio žalbi zabilježen 2018. godine najveći je od kada se vodi evidencija.

Pri razmatranju porasta broja žalbi valja uzeti u obzir napomene navedene u “Izvješću o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama” za 2017. i 2018. godinu koje isti pripisuju podnošenju većeg broja žalbi od strane manjeg broja broja korisnika prava.

Tablica 1: Broj zahtjeva tijelima javne vlasti, broj žalbi upućenih na rješavanje Povjereniku za informiranje i njihov udjel u odnosu na broj zahtjeva, te promjena od 2011. do 2018. godine.
Godina Zahtjevi Žalbe Udio žalbi Promjena broja zahtjeva Promjena broja žalbi Promjena udjela žalbi
2011 12340 209 1.7%
2012 51930 480 0.9% 321% 130% -45%
2013 24330 515 2.1% -53% 7% 129%
2014 21078 658 3.1% -13% 28% 47%
2015 18007 624 3.5% -15% -5% 11%
2016 17059 635 3.7% -5% 2% 7%
2017 22226 1172 5.3% 30% 85% 42%
2018 18092 1010 5.6% -19% -14% 6%